Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz z zakresu prawa pracy. W skład tych usług wchodzą m.in.:

Przygotowywanie lub analiza umów i kontraktów (np. umowy sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, zlecenia, najmu, leasingu, przewozu, darowizny, dożywocia itd.);

Doradztwo przy transakcjach, których przedmiotem są nieruchomości, w tym przy umowach developerskich;

Doradztwo w toku wykonywania zawartych umów i kontraktów i przy realizacji uprawnień z nich wynikających;

Doradztwo w związku z rozwiązaniem zawartych umów i kontraktów;

Dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów i kontraktów;

Dochodzenie wszelkich roszczeń odszkodowawczych oraz z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

Reprezentacja w procesach cywilnych we wszystkich instancjach;

Reprezentacja w postępowaniach nieprocesowych, których przedmiotem są nieruchomości (np. zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie) we wszystkich instancjach;

Reprezentacja w sprawach o zniesienie współwłasności we wszystkich instancjach;

Reprezentacja w sprawach spadkowych (np. o stwierdzenie nabycia spadku, o podział majątku spadkowego, o zachowek), jak też doradztwo przy regulowaniu spraw spadkowych;

Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych

Reprezentacja w sprawach o rozwód lub separację, o podział majątku małżeńskiego, w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej nad dziećmi, w tym o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie ojcostwa itp., w sprawach o kontakty i o alimenty;

Doradztwo w zakresie stosowania przepisów kodeksu pracy, przygotowywanie stosownych dokumentów i umów;

Reprezentacja w postępowaniach o ustalenie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę, odpraw i innych świadczeń, w postępowaniach o sprostowanie świadectwa pracy, w postępowaniach związanych z wypadkami przy pracy